Åpenhet og integritet er en viktig del av vår filosofi.

Det som skjer i Speiras navn er vi er ansvarlige for. Gi oss gjerne beskjed dersom du mener at noe ikke går riktig for seg.

Community Feedback

Skriv din tilbakemelding, kritikk eller klage! Vær så spesifikk som mulig, slik at vi kan tilordne din tilbakemelding til rett anlegg og rett adressat. Når det gjelder påståtte miljøforringelser ønsker vi at du oppgir tid og sted for observasjonen.

Eksterne «Speak Up»-systemet gjør det mulig å sende inn meldinger anonymt. Hver melding videresendes til den aktuelle interne funksjonen og gjennomgås, om nødvendig, med ytterligere ekspertise fra andre funksjoner. Systemet sender umiddelbart en mottaksbekreftelse til avsenderen. Vi behandler alle henvendelser med tilbørlig oppmerksomhet og har som mål å svare innen tre virkedager. Systemet dokumenterer alle innrapporterte meldinger og hjelper oss med å følge dem opp nøye og i tide.

 SpeakUp Community

Supply Chain Inquiry

Speira har de høyeste forventningene til menneskerettigheter og miljø til ansatte og leverandører, som er nedfelt i de etiske retningslinjene og de etiske retningslinjene for leverandører. Hvis du har indikasjoner på mulige brudd i Speira eller hos Speiras forretningspartnere i forbindelse med leverandørkjeden, kan du rapportere dem her:

Fremgangsmåte for å sende inn en rapport:

«SpeakUp»-portalen er gratis tilgjengelig døgnet rundt på ulike språk. Her kan du rapportere om menneskerettighets- og miljørisikoer samt brudd på menneskerettigheter eller miljøforpliktelser skriftlig. Varslere får et rapportnummer og et individuelt passord, som gjør det mulig for dem å forhøre seg om den aktuelle behandlingsstatusen. Mottaket av varselet bekreftes i tekstform og diskuteres med deg som varsler. Varslerens identitet forblir konfidensiell og, om ønskelig, anonym.

De personene som Speira har gitt i oppdrag å gjennomføre klageprosedyren, er forpliktet til å opptre upartisk og bevare taushetsplikten.

Du kan hjelpe oss med å kontrollere rapporten hvis du tenker over og svarer på følgende spørsmål når du sender inn rapporten:

  • Hva skjedde? - Beskriv fakta i saken.
  • Hvem - Hvem er involvert? - Hvem er berørt?
  • Hva - Hva har skjedd? - Beskrivelse av de faktiske forholdene.
  • Når - Når skjedde hendelsen?
  • Hvordan - Hvor mange ganger skjedde hendelsen?
  • Hvor - Hvor fant hendelsen sted?

Vi oppfordrer til å rapportere bekymringer, og vi vil ikke iverksette tiltak mot noen som i god tro varsler om mistanke om ulovlig, uetisk eller uønsket atferd. Speiras etiske retningslinjer forbyr negative tiltak mot den som rapporterer.

 SpeakUp Supply Chain Inquiry