9/25/2023

Den norske aluminiumsindustrien: Hjørnesteinsbedriftene som bidrar til milliarder i verdiskaping

Hjørnesteinsbedriftene som bidrar til milliarder i verdiskaping

September 2023: Den norske aluminiumsindustrien har røtter tilbake nesten 120 år og har utviklet en industrikultur, teknologi og kompetanse som eksisterer få andre steder i verden. På vegne av Speira, Alcoa og Hydro har Samfunnsøkonomisk Analyse publisert en rapport om ringvirkningene av norsk aluminiumsproduksjon.

Norge er i dag den største produsenten av primæraluminium i Europa og den største enkeltleverandøren av aluminium til EU, foran Kina, Tyrkia og Russland. Med fabrikker i Holmestrand, Karmøy, Rød og Raudsand er Speira en av de seks hovedleverandørene av aluminium i Norge.

Samfunnsøkonomisk Analyse har beregnet at den norske aluminiumsindustrien sysselsatte mer enn 6 000 årsverk og bidro med 35 milliarder kroner i verdiskaping i 2021. Dette stammer fra verdiskaping i de seks leverandørene, der Speira er en betydelig bidragsyter, og effekter som oppstår når ansatte i aluminiumsindustrien og deres underleverandører kjøper norskproduserte varer og tjenester. Dette ledet samtidig til 3,8 milliarder kroner i skatteinntekter for norske myndigheter.

Aluminiumsindustrien representerer også et særegent kunnskapsområde, utviklet i samarbeid med teknologimiljøer og andre leverandørvirksomheter. Videreutvikling av
kunnskapsmiljøer er viktig for industriens langsiktige konkurranseevne og ivaretas gjennom forskning og utvikling, i industrien selv og i samarbeid med forskningsinstitusjoner i inn- og utland.

Aluminium er et svært anvendelig metall og er ventet å spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Bruken av aluminium i transport, fly, biler og tog reduserer energibruken betydelig, og det leder energi effektivt i eksempelvis undersjøiske kabler. EU forventer en økning på 40 prosent i etterspørselen etter aluminium innen 2030. Hvis markedsandelene opprettholdes, og EUs vekstambisjoner realiseres, kan dette føre til en produksjonsøkning på nesten 700000 tonn aluminium for eksport fra Norge, noe som igjen vil føre til økt verdiskaping og sysselsetting i industrien.

Sysselsettingen som kan utledes direkte, indirekte og via konsumvirkninger fra aluminiumsindustrien var om lag 20 000 årsverk i 2021. Ringvirkningene sprer seg over store deler av landet, men er særlig betydningsfulle for industriens vertskommuner og deres naboer. Nesten halvparten av landets kommuner, totalt 175, har mer enn ti årsverk direkte eller indirekte knyttet til industrien.

Den norske aluminiumsindustrien har potensial til å bli enda viktigere og gi inntekt og arbeidsplasser i mange norske samfunn i årene som kommer. Les mer og last ned hele rapporten her.


Faktaboks:

Den norske aluminiumsindustrien genererer årlig:

  • 35 milliarder kroner i samlet verdiskaping
  • 3,8 milliarder kroner i inntekter for staten
  • Mer enn 6 000 årsverk
  • Direkte, indirekte og konsumvirkninger fra aluminiumsindustrien utgjør i alt om lag 20000 årsverk